آئین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب

ماده ۱ – هر فردیکه بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد ، اجاره ، یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید . ماده ۲ – اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به […]