کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

شما برای هرگونه فعالیت بازرگانی اعم از واردات و صادرات کالا نیاز به کارت بازرگانی دارید.کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد و توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تائید سازمان بازرگانی هر استان می رسد. اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال تا پنج سال و به اختیار متقاضی می باشد.
کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از :
* ثبت سفارش و ترخیص کالا
* واردات از مناطق آزاد
* مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
* مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران با شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک یا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
البته کلیه شرکتهای تعاونی، کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون دریافت می نمایند.
شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی
الف- اشخاص حقیقی ایرانی بایستی دارای شرایط زیر باشند :
۱- داشتن حداقل ۲۱ سال تمام
۲- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
۳- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تائید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
۴- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
۵- داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی
۶- داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی
۷- نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی
۸- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
۹- نداشتن محکومیت موثر کیفری
ب- اشخاص حقیقی غیرایرانی :
۱- داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر باستثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
۲- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
۳- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
ج- اشخاص حقوقی (اعم از ا ینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند. ) :
۱- مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکتها باید دارای پروانه کار و ا قامت معتبر بوده و عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت موثر کیفری باشند.
۲- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی نمی باشند.
۳- مدیران شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمانهای دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.
۴- شرکتهای باید واجد شرایط زیر باشند.
* داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی
* داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری)
* داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی
* عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
چگونگی تمدید کارت بازرگانی : دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط و گواهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت حقوقی باشد جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مراجعه می نماید.
تذکرات مهم:
* عدم اشتغال تمام وقت در دستگاههای دولتی
* حضور متقاضی در کلیه مراحل الزامی است.
* هر شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک کارت نمی تواند داشته باشد.

شما برای هرگونه فعالیت بازرگانی اعم از واردات و صادرات کالا نیاز به کارت بازرگانی دارید.کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد و توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تائید سازمان بازرگانی هر استان می رسد. اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال تا پنج سال و به اختیار متقاضی می باشد. کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از : * ثبت سفارش و ترخیص کالا* واردات از مناطق آزاد * مبادرت به حق العمل کاری در گمرک * مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران با شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک یا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود. البته کلیه شرکتهای تعاونی، کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون دریافت می نمایند.
شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی
الف- اشخاص حقیقی ایرانی بایستی دارای شرایط زیر باشند : ۱- داشتن حداقل ۲۱ سال تمام ۲- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان ۳- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تائید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی ۴- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری ۵- داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی ۶- داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی ۷- نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی ۸- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب ۹- نداشتن محکومیت موثر کیفری
ب- اشخاص حقیقی غیرایرانی :
۱- داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر باستثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه۲- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر ۳- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
ج- اشخاص حقوقی (اعم از ا ینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند. ) :
۱- مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکتها باید دارای پروانه کار و ا قامت معتبر بوده و عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت موثر کیفری باشند.۲- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی نمی باشند. ۳- مدیران شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمانهای دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند. ۴- شرکتهای باید واجد شرایط زیر باشند. * داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی * داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری) * داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی * عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب چگونگی تمدید کارت بازرگانی : دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط و گواهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت حقوقی باشد جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مراجعه می نماید.
تذکرات مهم:
* عدم اشتغال تمام وقت در دستگاههای دولتی * حضور متقاضی در کلیه مراحل الزامی است. * هر شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک کارت نمی تواند داشته باشد.

2 دیدگاه درباره ی “کارت بازرگانی

  1. آیا برای ثبت سفارش حتما باید lc باز کرد؟یا با ارز آزاد هم می توان از گمرک کالا ترخیص کرد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.